تملک حکومت بر همه صندوق ها و منابع و داشته های بازنشستگان، قطع- شهناز کیان

بازنشسته : شهناز کیان

این دولت، این حکومت وقیحانه تر از قبل  علیه معیشت زندگی و موجودیت بازنشستگان و همه کارمزدی هار شده و در برابر اعتراضات شان میگوید: به همین صدقات مزدی قناعت کنید وگرنه دشمن این نظام اید “.

غامض و دور از انتظار نیست. چون صندوق ها و منابع بازنشسگی را تصاحب ش کرده اند.

این یک سرقت حکومتی و بیشرمی ست !

چه وقت و کجا کارگران و نیروهای کارمزدی دور هم جمع شدند و جلسه رای گذاشتند و تصمیم گرفتند یک صندوق بنام بازنشستگی تاسیس کنند و مدام بخشی از مزدهایشان را ببرند بریزند توی آن و با سلام صلوات تحویل “دولت فخيمه ” بدهند که هر موقع دلشان خواست جارو کنند ببرند و نوش جان کنند و بعد هم که بازنشسته شدیم کاسه گدائی دست بگیریم و حکومت هم با منت صدقه را بیاندازد تو کاسه هامان ؟!

این تعابیر و ادعای حکومتی نفرت انگیز و مسموم و زور گویی پشت اسلحه ای ست که شما حکومتی ها بطرف طبقه کارمزدی (کارگر و بازنشسته و معلم و….این مردم گرفته اید!

تاریخ مبارزات و جدال های طبقه کارگر و توده مردمان برای بهبود معاش و خوشبختی شان، و علیه گنداب و بدبختی های بربریت سرمایه داری را که نمبتوانید زیر خاک کنید ؟!

صندوق های بازنشستگی و خدمات بیمه ….، حاصل خون دل خوردن ها و زندان ها و شکنجه ها و جدال های طبقه کارگر و فرودستان  با دولت و حکومت های سرمایه داری در پهنه بین المللي ست.

این صندوق ها و داشته های کارگر و بازنشسته و معلم و …یک دستآورد بزرگ و حاصل پیشروی جنبش بین المللی کارگری(مفهوم وسیع طبقاتی )ست .

از دل انقلاب ها و قدرت گیری شورا های طبقه کارگر و مردمان فرودست در جدال کار و سرمایه بجلو آمد و مهرش را بر تاریخ این جدال ها تثبیت کرد، سرمایه و حکومت هایشان از آنجا زانو بر زمین سائیدند!

سرمایه داری و حکومت هاشان  (از پهلوی تا هم اکنون )  در یک توازن قوای سیاسی/اجتماعی سرکوبگرانه  به وقیحانه ترین ابعاد ممکن ، به پشتوانه ثروت مردم و سودهای دسترنج کار و قدرت زور و قوانین خود ساخته و بنگاه های دروغ و ژورنالیسم نوکر ،صندوق ها و منابع بازنشستگان را همواره بعنوان “خیرخواهی و دست دل بازی زیرمجموعه دارایی های حکومت شان ” به جامعه و طبقه کارگر تعریف کرده و حقنه میکنند.

این حکومت وقاحت و بیشرمی را تا حدی بجلو آورد که داشتند از حنجره بعضا  آیت آل. ..عربده میکشیدند:” که پول بازنشستگی حرام است”.

به جرات باید گفت چیزی برای بازنشستگان و کارگران و …پنهان نیست، و پاسخ های بی لکنت شان را در خیابان ها بر موجودیت تان کوبیده اند.

دیگر قرار نیست هر حکومت وهر دولتی که سر کار بیاید اول از همه چنبره غارتگری بر صندوق ها و منابع بازنشستگان و کارمزدی بزند .

درست است که بازنشستگان دارند برای بهبود معیشت زندگی شان فریاد حق خواهی سر میدهند،اما این جنبشی که براه افتاده است سر باز ایستادن و برگشت به موقعیت گذشته را ندارند.

جنبش اجتماعی بازنشستگان و طبقه کارگر بطور کلی میخواهند صندوق ها و منابع و داشته هایشان را به مکان واقعی و از سر قاعده بر زمین بگذارند. همه داشته هایشان را پس خواهند گرفت!

شما حکومت / دولت و نهادهای مرتبط با آب و نان بازنشستگان و کارمزدی دارید دروغ میگوئید که صندوق ها و منابع بازنشستگان ورشکسته اند. خب اگر ورشکسته اش کرده اید،  این خود مزید بر علت است که باید از صندوق ها و همه منابع بازنشستگان خلع ید شوید. دارید دروغ میگوئید!   پول های هزاران میلیاردی از پی هم را خودتان برداشته آید و برده اید خرج امورات حکومتی و شخصی تان کرده اید، به ما بازنشستگان چه ربطی دارد؟

تا همینجا اسناد  غارتگری و اختلاس ها و ریخت و پاش هایتان از سفره و جیب خانواده های  بازنشستگان آنقدر گویا و به حدی نفرت انگیز و وقیح است که صفت  ” بیشرم غارتگر ” ارفاق به شماست!

نمیتوان به انتظار “تاریخ “نشست، تاریخ همین امروز است و باید همه صندوق ها و منابع و داشته های بازنشستگان را از تملک شما بیرون کشید،باید همه آنچه را برده اید برگردانید!

طبق چه اسنادی و به استناد کدام مجوز رسمی با دخالتگری مستقیم بازنشستگان و یا نیروهای کارمزدی، خودتان را مالک و صاحب صندوق ها و دارایی های بازنشستگان نامیده اید؟ !

اسناد را منتشر کنید!

 در شرایطی که میلیونها خانوار بازنشسته در فقر و فلاکت زندگی میکنند، با اجازه کدام مرجع هزاران میلیارد از پی هم را برده اید و برنمیگردانید؟!

هر روز دارید بازنشستگان معترض کف خیابان را که میخواهند با همسان سازی حقوق شان را به کف معیشت بهبود  دهند  تهدید میکنید و قشون سرشان میریزید، آنوقت اندوخته و داشته هایشان را برده آید آفریقا و لبنان و..” مکتب خانه های”  خشونت و دارو دسته های تعرض به مردم راه انداخته اید؟!

گیریم(در فرض محال) نسل های گذشته بازنشستگان،  صندوق ها و منابع و … و همه اختیارات را به شما واگذار کرده باشند (که از پهلوی تا الان  نکرده اند و به زور قشون و سرکوب جنبش های کارگری و اجتماعی و…..همه فرببکاری ها گرفته اید)، خب، اشتباه کرده ابم. درستش میکنیم.

نه تنها صندوق ها و همه داشته های بازنشستگان متعلق به آنان است، که همه ثروت و منابع این جامعه و امکانات حاصل از دسترنج کارمزدی که شما متولیان حکومتی و دار و دسته هاتان اینور و آنور به تملک اختیار و تقسیم غنیمت ربوده اید، متعلق به کارگر و بازنشسته و معلم و…توده مردمان و سهم شان از زندگی ست.! جامعه که مرده نیست ، دارد نفس میکشد و هر لحظه فریاد حق خواهی سر داده و جدال های هر روزه اش  نماد  این سرزمین شده.

چیزی برای ندانستن بازنشستگان و این مردمان  وجود ندارد و این وضعیت را نمیپذیرند . خیابان مسیر دستیابی حق و حقوق مان است و آنچه اکنون در میدان مینمایاند تنها نوک کوه یخی است که دارد توسط اینها نمایندگی میشود.

بقول مادران آبان : “اسلحه تان را بگذارید زمین و بیائید وسط”.

ما بازنشستگان بسیاریم  و خیلی زود این ” کانون های درباری ” و هر آنچه را که برده اید به قدرت اجتماعی مان تسخیر و پس خواهیم گرفت. مجمع عمومی ها و شوراها، بستر سازمان یابی و قدرت گیری و دخالتگری ماست !

 تاریخ ما همین امروز است، ساختارهای غارت و بورکراسی تان بر ثروت و منابع و اندوخته هامان را زیر رو خواهیم کرد،

و صندوق ها و داشته هایمان  را با منفعت ها و زندگی مان مرتبط و چفت میکنیم!

دانش مایملک هیچ حکومت و قدرتی نیست، با زور و اسلحه هم نمبتوانید جنبش های بجلو آمده مان را عقب بکشانید

ما بسیار بیشتریم و خیابان و کارخانه و مدارس و…..میدان ماست  !

اینرا هم بخوانید

صحبت های توماج درباره امید