تصاویر تازه تلسکوپ جیمز وب

https://www.radiofarda.com/a/nasa-s-new-telescope-shows-star-death-dancing-galaxies/31940337.html#player-start-time=105.428541

اینرا هم بخوانید

نسبیت عام اینشتین – خمیدگی فضا زمان و سقوط اجسام