چرخش زمین به دور محور خود و آزمایش تجربی آونگ فوکو در پاریس به سال 1851 – تلسکوپ جیمز وب

اینرا هم بخوانید

نسبیت عام اینشتین – خمیدگی فضا زمان و سقوط اجسام