ماده تاریک و انرژی تاریک چیست ؟ گسترش و باز شدن کیهان پس از بیگ بنگ

اینرا هم بخوانید

نسبیت عام اینشتین – خمیدگی فضا زمان و سقوط اجسام