در مورد کارزار نجات جمشید شارمهد از اعدام- اصغر کریمی

یک سوال از اصغر کریمی

انترناسیونال: اصغر کریمی، مدتی است کارزار نجات آقای جمشید شارمهد از اعدام به ابتکار مینا احدی سازماندهی شده و به این مناسبت فعالیت های مختلفی صورت گرفته و این فعالیت ها همچنان ادامه دارد. مینا احدی از رهبری حزب کمونیست کارگری و جمشید شارمهد سخنگوی انجمن پادشاهی است یعنی دو جهت گیری و سیاست کاملا متفاوت. برای خیلی ها این تفاوت و حتی تفاوت خیلی کمتر مانع تلاش و دخالت آنها در چنین مواردی میشود. حزب کمونیست کارگری چه رویکردی در این زمینه دارد؟

اصغر کریمی: رویکرد حزب کمونیست کارگری با اکثر قریب به اتفاق احزاب و سازمان های سیاسی متفاوت است. مقابله با اعدام یک فعال سیاسی بخاطر تفاوت اعتقادات او با ما مانع تلاش ما برای نجات او نمیشود. از نظر مااعدام یک جنایت دولتی و یک قتل عمد دولتی و ضدانسانی است و صرفنظر از اینکه اعدام بخاطر فعالیت سیاسی باشد یا بدلیلی دیگر باید قاطعانه در مقابل آن ایستاد. از نظر ما نمیتوان مخالف اعدام بود و نسبت به احکام اعدام بی تفاوت بود. اعدام در همه کشورها در اساس به منظور حفظ قدرت اقلیت حاکم و تسلیم مردم به قوانین این طبقه صورت میگیرد و نه به منظور پیشگیری از جرم یا بخاطر اجرای عدالت. گرفتن جان یک انسان آنهم با دلایلی که در قوانین طبقه حاکم وجود دارد ربطی به اجرای عدالت ندارد. اما در جمهوری اسلامی اعدام از ابتدا با هدف ارعاب جامعه و عقب راندن اعتراض مردم شروع شده و همچنان به همین منظور اجرا میشود و باید با تمام قوا با آن مقابله کرد. اعدام یک فعال سیاسی، صرفنظر از هر عقیده ای که داشته باشد و هر چقدر با عقیده شما مخالف باشد، صدبار ضرورت مقابله با آنرا بیشتر میکند. این رویکرد هر حزب اپوزیسیون باید باشد.

اعدام فعالین سیاسی یکی از مهمترین و شاید مهمترین ابزار سرکوب جمهوری اسلامی است و روشن است که هیچ نیروی اپوزیسیونی نمیتواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. جریانات راست که تکلیفشان روشن است. آنها بعضا با نفس اعدام هم مخالفتی ندارند. حکومت پهلوی شان هزاران فعال سیاسی را شکنجه و زندانی و صدها نفر از آنها را اعدام کرد و اینها هیچگاه آنرا محکوم نکردند. در مورد زندانیان سیاسی نیز بسیار حسابگرانه و دستچین شده و بسیار سکتی رفتار میکنند. اما در مورد سازمانهای چپ، اکثر قریب به اتفاق آنها مخالف مجازات اعدام هستند. بی تفاوتی آنها نسبت به حکم اعدام کسی مثل جمشید شارمهد اساسا ناشی از اختلاف سیاسی و رویکرد غیر سیاسی و ایدئولوژیک آنها است. متد ما با همه این جریانات عمیقا متفاوت است.

حکم اعدام شارمهد و هر فعال سیاسی دیگری، که میدانیم با پرونده سازی و شکنجه های بیرحمانه همراه است،  تعرض مستقیم و جنایتکارانه حکومت علیه همه فعالین سیاسی و همه فعالین جنبش های اعتراضی است. برای مقابله با مردم و عقب راندن مبارزات حق طلبانه مردم است. حزب ما قاطعانه آنرا محکوم میکند، رسانه ها را بسیج میکند، آکسیون میگذارد، کار لابی ایستی میکند، افکار عمومی را بسیج میکند، کمپین سازمان میدهد و هر کس را که بتواند با آن همراه میکند تا جلو آنرا بگیرد و یا در بدترین حالت هزینه آنرا برای حکومت بالا ببرد. حزب در مقابل هر جنایت حکومت علیه مردم با حساسیت برخورد میکند و مردم را و جنبش های اعتراضی را نمایندگی میکند. این ناشی از احساس مسئولیت بالای حزب، انساندوستی حزب، سیاسی برخورد کردن حزب و قاطعیت حزب بعنوان یک نیروی سرسخت سرنگونی طلب است.

این رویکرد حزب در زمینه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله فعالین کارگری یا فعالین حقوق زن و سایر فعالین جنبش های حق طلبانه یا دفاع از حقوق پناهندگان نیز هست. امیدوارم این رویکرد به الگوی همه احزاب مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شود.

همینجا همه احزاب و کلیه مخالفین جمهوری اسلامی را صرفنظر از اهداف و سیاست های متفاوت آنها فرامیخوانم که به کارزار نجات جمشید شارمهد بپیوندند و با تمام توان برای نجات او به میدان بیایند.

اینرا هم بخوانید

مطالبه “مزد و حقوق” و رفاه معیشت امر فوری جنبش های کارمزدی است! سیما منصوری

مندرج در کارگر کمونیست ۷۴۵ کشمکش ها و جدال ها و اتحاد های موجود در …