همبستگی انسانی- به زبان تُرکی: سامانه ثبت بارداری، قانون دیگر علیه حقوق زنان ایران

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: رژیم اسلامی به دلیل جنایت علیه زنان باید تحریم شود