تجمع اعتراضی برای حمایت از جان جمشید شارمهد در شهر گوتنبرگ سوئد

جمشید شارمهد فعال سیاسی و شهروند دو تابعیتی ایرانی- آلمانی است که سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دو سال پیش وی را در دوبی ربودند و به ایران انتقال دادند.
جمهوری اسلامی قصد دارد با تشکیل چند دادگاه فرمایشی و اتهامات ساختگی برای وی حکم اعدام صادر کند
این تجمع به فراخوان کمیته بین المللی علیه اعدام برگزار شد.
دوشنبه ۱ اوت برابر با ۱۰ مرداد

اینرا هم بخوانید

ذوالنوری، یک اطلاعیه در پارکینگ مجلس زدند که کسانی که خودروی شاسی بلند می‌خواهند مراجعه کنند

ذوالنوری، نایب رئیس مجلس: یک اطلاعیه در پارکینگ مجلس زدند که کسانی که خودروی شاسی …