ستون حكومت ترك خورده! اين است صورت مسئله- جليل جليلى

″من به همراه سه نفر از همکارانم در سالن شماره شش مستقر شدیم که در این سالن چند بانوی بی حجاب هم حضور داشتند و در سالن به رفت و آمد هم می پرداختند. من و همکارانم هیچ تذکری به خانم های بی حجاب ندادیم، ولی بعد از دو ساعت با توجه به افزایش پوشش‌های بی حجاب بانوان به بیرون از سالن قطار رفتم و از مأمور قطار به عنوان متولی قانون خواستم که به آنان تذکر دهد تا حجاب خود را رعایت کنند ولی با توجه به بی توجهی مأمور و سرمهماندار به سراغ رئیس قطار رفتم. رئیس قطار در واکنش به درخواست من گفت «شما چه کاره هستید؟ تفکرات شما مشکل دارد و ما مشکلی با بی حجابی این افراد نداریم؛ اگر می خواهید به سالن دیگری بروید» که من قبول نکردم و گفتم صورت مسئله را پاک نکنید”.

همين گزارش كوتاه از طرف خانم زینب جعفری، ″بانوی محجبه قطار تهران- یزد‶، از آنچه كه در يك قطار بين شهرى اتفاق افتاده است، شاهدى بر اين مدعاست كه با وجود نزديك به نيم قرن جنايت، خشونت، ريا و دروغ سازمانيافته حكومتى، جامعه ايران بپا خاسته است تا اين سم را بالا بياورد و اين وصله ناجور را از تن خود بركند و به زباله دان بريزد. جامعه ايران اسلامى بشو نيست و زنانش حجاب را بر نميتابند.

غول خفته بيدار شده است. زنان بى حجاب ″خاك ريز اول‶ حكومت اسلامى را تسخير كرده و ستون نظام را لرزانده اند. نه ″ابراز تاسف آيت الله مدرسى از توهين به بانوى محجبه‶، نه ″تقدير آموزش و پرورش يزد از اقدام بانوى محجبه‶، نه احضار ″متهمان درگيرى و توهين‶، نه تعليق رئيس قطار و نه هيچ ترفند ديگرى اين ستون ترك برداشته و در حال فروريزى را مرمت نخواهد كرد. سقوط اين ستون ميتواند نابودى و سقوط كل نظام جمهورى اسلامى را بدنبال داشته باشد.

و حالا اين است صورت مسئله؛ بناى مخوفى در حال فروريختن است!

اینرا هم بخوانید

و بالاخره “#عبور _از _پهلوی” هم در توئیتر ترند شد.

بیش از 7 ماه هست که انقلاب زن زندگیآزادی در ایران در جریان هست و …