جنایت های جمهوری اسلامی علیه “بهائیان” شدیدا محکوم است!این حمله حکومت فاشیستی اسلامی به همه مردم است!

طی روزهای گذشته جمهوری اسلامی دهها نفر از شهروندان را در چند شهر مختلف به جرم اعتقاد به بهائیت مورد انواع تعرض و توهین و بازداشت و رفتارهای فاشیستی قرار داده است. از جمله در روستای روشنکوه در مازندران اوباش جمهوری اسلامی با هجوم وحشیانه به بخشی از مردم این روستا که پیرو بهائیت هستند به تخریب خانه های آنها پرداخته اند و صحنه هایی آفریده اند که یادآور شنیع ترین برخوردهای فاشیستی و پاکسازی عقیدتی و مایه ننگ بشریت است.

آزار و تهدید و دستگیری و شکنجه و اعدام بهائیان جزو همیشگی و سیستماتیک سیاست های جمهوری اسلامی برای بقاء خود و سرکوب جامعه ایران بوده است. اکنون که کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و جنبش دادخواهی از همه سو جمهوری اسلامی را در محاصره اعتراض و مبارزه و اعتصابات خود قرار داده اند، جمهوری اسلامی میکوشد با شدت دادن به دستگیری و آزار بهائیان و تخریب خانه های آنها فضای رعب و وحشت ایجاد کند و به همه معترضین یادآور شود که هنوز قدرت جنایت و سرکوب و قصابی دارد. نسبت دادن اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” اتهامی که جمهوری اسلامی به بسیاری از فعالین میزند، “رواج بی حجابی” و “نفوذ در مهد کودک ها” به شهروندان دستگیر شده، بخوبی نشان میدهد که جمهوری اسلامی دارد از طریق حمله به بهائیان به کل جامعه و جنبش های اعتراضی حمله میکند.

حزب کمونیست کارگری رفتارهای شرم آور و ضد بشری جمهوری اسلامی علیه بهائیان را به شدت محکوم میکند و با تمام قوا برای پایان دادن به جنایت هر روزه علیه آنها مبارزه میکند. این رفتارهای جمهوری اسلامی یکبار دیگر به روشنی نشان میدهد که چگونه حکومت مذهبی کثیف ترین نوع حکومت بورژوازی است و باید تماما برچیده شود. دولت باید کاملا از مذهب جدا شود، هرگونه مذهب رسمی لغو شود و آزادی بی قید و شرط مذهب و لامذهبی برقرار شود.

حزب همچنین همه مردم ایران، همه فعالین سیاسی و رهبران جنبش های اعتراضی را فرامیخواند که صریح و آشکار در برابر حملات فاشیستی جمهوری اسلامی علیه بهائیان بایستند و هرگونه تعرض به آنان را محکوم کنند، از حقوق شهروندی کامل آنها دفاع کنند و آنان را مورد حمایت بی چون و چرا قرار دهند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

ننگ و نابودی بر حکومت مذهبی

زنده باد آزادی، برابری، حکومت انسانی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۳ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

پرتاب ماهواره خیام جمهوری اسلامی از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط روسیه

فارس نوشت ماهواره ای خیام جمهوری اسلامی از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد. …