آکسیون اعتراضی امروز یکشنبه هفتم آگوست علیه مضحکه عاشورای دولتی در تورنتو


همچنین در اعتراض به یورش به منازل بهائیان و دستگیری 4 پیشمرگ

 و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسیی در ایران

صحبت های بابک یزدی از حزب کمونیست کارگری ایران

صحبت های امیر زاهدی

 صحبت های نیما آزاد

اینرا هم بخوانید

فرمان انقلاب زن زندگی آزادی: لغو مجازات اعدام!

بیانیه سه نهاد به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام روز دهم اکتبر روز …