آکسیون اعتراضی امروز یکشنبه هفتم آگوست علیه مضحکه عاشورای دولتی در تورنتو


همچنین در اعتراض به یورش به منازل بهائیان و دستگیری 4 پیشمرگ

 و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسیی در ایران

صحبت های بابک یزدی از حزب کمونیست کارگری ایران

صحبت های امیر زاهدی

 صحبت های نیما آزاد

اینرا هم بخوانید

حزب کمونیست کارگری: برای آزادی همه دستگیر شدگان مقابل زندانها تجمع کنیم- تجمع خانواده ها مقابل زندان اوین

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۸ روز شنبه دوم مهرماه در پی بازداشتهای گسترده در اعتراضات …