٣٤٨٨ ساختمان پرخطر و ١٢٩ساختمان بحرانی و پرخطر در تهران وجود دارد.

افکار نیوز، درحال حاضر در کلان شهر تهران، 33000 ساختمان ناایمن، 23561 ساختمان کم خطر وجود دارد. اما نکته قابل توجه و فاجعه بار این است که اکنون ٣٤٨٨ ساختمان پرخطر و ١٢٩ ساختمان بحرانی و پرخطر وجود دارد.

اینرا هم بخوانید

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر.”تا حقمون نگیریم دوشنبه ها همینه” امروز دهم …