قرار است ۱۰ هزار پرستار را اخراج کنند میتوان جلوی اخراج را گرفت.

وزارت بهداشت با فروکش کردن کرونا ۱۰ هزار نفر از پرستاران”نیروهای طرحی” را به اجبار خانه نشین کرد، در حالی که به گفته خودشان با کمبود بیش از ۱۵۰ هزار پرستار در کشور مواجه هستیم.

”نیروهای طرحی” برنامه وزارت بهداشت برای به کارگیری پرستاران برای “مقابله با کرونا” در دو سال گذشته بود. طبق این طرح چند هزار پرستار در قالب قراردادهای موقت، شرکتی و قراردادهای ٨٩ روزه گذشته به کار گرفته شدند. با اوج گیری کرونا، با فشار شدید کار و با کمترین امکانات و با پائین ترین حقوقها هزاران پرستار شب و روز کار کردند. بیش از ۵۰۰۰ پرستار کرونا گرفتند و توان کار کردن را از دست دادند و حالا ده هزار پرستار با خطر عدم تمدید قراردارد و اخراج قرار دارند.

پرستاران در ماههای اخیر در اعتراض به عدم تمدید قرادادهایشان دست به تجمعات اعتراضی متعددی زدند و این توان را دارند که با حرکتی سراسری جلو اخراج را بگیرند. میتوانند با کارزاری سراسری همبستگی سایر کادر درمان، تشکل های مردمی و حمایت مردم را به حمایت از خواست خود جلب کنند.

اینرا هم بخوانید

فراخوان اعتصاب سراسری دانشجویان در اعتراض به بازداشت‌ها و…

در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد، دانشجویان چند دانشگاه ایران اعلام …