همبستگی انسانی: فقر و گرانی بیشتر، سفره خالی مردم. با محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺فقر و گرانی بیشتر، سفره خالی مردم

اینرا هم بخوانید

نه به تابو: مروری بر قتل های ناموسی