هادی مطر و سروش در یک قاب- یاشار سهندی

هادی مطر، ضارب سلمان رشدی: من برای (خمینی) احترام قائلم و فکر می‌کنم او شخص بزرگی است.
هادی مطر با هشدار وکیل خود نگفت برای حمله به رشدی، از فتوای خمینی برای قتل رشدی الهام گرفته است یا خیر.
هادی مطر تنها نیست. عبدالکریم سروش 3 سال پیش گفته بود: خمینی اهل عرفان و فلسفه و بسیار باسواد بوده .یك نمونه‌ بی‌نظیر بوده در مقام حكومتداری. سروش بعد از ترور سلمان رشدی یادش آمده فتوای خمینی را صد درصد سیاسی اعلام کند. و اضافه کرده: خمینی بسیار زیرکانه برای اینکه جامعه رخوت زده بعد از جنگ ایران و عراق را تکانی بدهد، فتوای ارتداد سلمان رشدی را صادر کرد! ومدعی شده در قرآن از نوع کریم آن، تکفیر نداریم و نیز حکمی برای مرتد وجود ندارد.
“قرآن پژوه” نیستیم. فقط یادآور میشویم، سوره توبه، آیه 74، مجازات دردناک را برای مرتدین هم در این دنیا و هم در آن دنیا وعده داده.
فتوای خمینی در ادامه سرکوب سالهای قبل از آن بود. برای ایجاد هراس بود. چون با یک جامعه ای روبرو بودکه با وجود سرکوب شدید، تسلیم نشده بود.
جمهوری اسلامی سعی کرد در زمانه ای که جنبش ضد مذهبی قوی در ایران ریشه دوانده، جامعه را بترساند. تلاشی که در جا ناکام ماند چرا که جامعه به شدت ضد مذهبی در غلیان و اعتراض وسیع است تا حکومت اسلامی را سرنگون سازد. تلاش سروش برای نجات اسلام و قرآن و پیامبر تلاشی عبث است. عکس سروش را با هادی مطر در یک قاب باید گرفت.

اینرا هم بخوانید

در سالگرد انقلاب؛ هراس آنها توان انقلاب- یاشار سهندی

کارگر کمونیست 797روز شنبه 25 شهریور 1402 از کله صبح نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی خیابانی …