کارگر کمونیست 742 منتشر شد!

لینک نشریه از اینجا!

اینرا هم بخوانید

نشریه انترناسیونال ۹۸۷ منتشر شد!

لینک به فایل پی دی اف نشریه انترناسیونال شماره ۹۸۷