ایسکرا – به زبان کردی: بازگشایی مدارس و کرونا

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی:اعتصاب در سمیرم. دریاچه ارومیه و چند خبر دیگر