ایسکرا – به زبان کردی: حمله به سلمان رشدی

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی:اعتصاب در سمیرم. دریاچه ارومیه و چند خبر دیگر