ایسکرا – به زبان کردی: حمله به سلمان رشدی

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اعتراضات و اعتصابات