همبستگی انسانی- به زبان تُرکی: نگاهی به کارنامه رئیسی ادعاها و دروغها

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اعتراضات و اعتصابات