همبستگی انسانی- به زبان تُرکی: نگاهی به کارنامه رئیسی ادعاها و دروغها

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی:اعتصاب در سمیرم. دریاچه ارومیه و چند خبر دیگر