گزارش کوتاهی از اعتراض مخالفین رژیم اسلامی در نیویورک مقابل سازمان ملل علیه رئیسی قاتل


چهارشنبه 21 سپتامبر 2022

گوشه های مختلفی  از این اعتراض

سخنرانی بابک یزدی

سخنرانی یدی محمودی

سخنرانی دالوند

سخنرانی عباس ماندگار

بابک آزاد

آناهیتا رحمانی

اینرا هم بخوانید

حزب کمونیست کارگری: برای آزادی همه دستگیر شدگان مقابل زندانها تجمع کنیم- تجمع خانواده ها مقابل زندان اوین

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۸ روز شنبه دوم مهرماه در پی بازداشتهای گسترده در اعتراضات …