مردم بپاخاسته!

چند روز است که شما با اعتراضات خیابانی خود در دهها شهر بزرگ و کوچک، جمهوری اسلامی را به چالش کشیده اید. اعتراضات شما چنان قدرتمند است که این رژیم تبهکار را سراسیمه کرده و موجی گسترده از حمایت های داخلی و جهانی از مبارزات قهرمانانه شما را دامن زده است. جسارت زنانی که چشم در چشم مزدوران جمهوری اسلامی حجاب ها را بر می دارند و آنرا به آتش میکشند تحسین جهانیان را برانگیخته است.

نبرد ما با جمهوری اسلامی وارد فاز تعیین کننده ای شده است.نیروی متحد ما مردم در مقابل سرکوبگران رژیم ترس را بر دل آنها مستولی کرده و آنها را فراری می دهد.

اینبار اعتراضات ما می تواند و باید به درهم کوبیدن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی و جارو کردن کل بساط اراذل و اوباش این حکومت از خیابانها بیانجامد. اکنون خیابانها در تصرف ماست. بزرگترین پشتوانه برای پیشروی بیشتر  بر پائی اعتصابات است. و این دست فعالین و رهبران کارگری و معلمان و زنان و دانشجویان و دیگر فعالین اجتماعی را میبوسد که تمام بخشهای جامعه را به هم گره بزنند. اعتصابات سراسری کارگران، دانشجویان، معلمان و همه مردم کارکن در کنار اعتراضات مداوم خیابانی ضربه مهلکی بر پیکر این حکومت جنایتکار وارد خواهد آورد.

دست بکار شوید و شعله های خشم و اعتراض مردمی را با برپایی اعتصابات در همه جا شعله ورتر کنید. اعتصاب و اعتراض خیابانی دست در دست هم می تواند رژیم تبهکار اسلامی را در مقابل اراده واحد شما به زانو درآورد. اعتصاب عمومی در بیش از بیست شهر کردستان یک گام بزرگ به پیش نه تنها برای مردم کردستان و در پاسخ به سیاست های جنایتکارانه و زن ستیزانه حکومت، بلکه در جنبش سراسری مردم بپاخاسته برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی بود.

اعتصاب مدرسه انقلاب است. با اعتصاب میتوان ماشین حکومتی را فلج کرد. اعتصابات سراسری  کارگران، بویژه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی بخاطر ثقل تعیین کننده شان در اقتصاد، و اعتصاب رانندگان واحد و مترو و کارگران راه آهن و کامیونداران و کارگران شهرداری و معلمان و دیگر بخشهای خدماتی بخاطر نقش تعیین کننده شان در زندگی روزمره جامعه، می تواند ضربه ای کاری به حکومت وارد کند. در شرایط حاضر خواست مشخص لغو حجاب اجباری و انحلال گشت نیروهای سرکوب حکومتی زمینه شکل گیری این اعتصابات را فراهم کرده است. همراهی و همزمانی این اعتصابات با تظاهراتهای خیابانی که با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و خامنه ای گسترش می یابد، به انقلاب عظیمی شکل خواهد داد که میتواند بساط جمهوری اسلامی را با همه جناحها و دارودسته ها و اوباش سرکوبگرش در هم بپیچد.  

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

فراخوان اعتصاب سراسری دانشجویان در اعتراض به بازداشت‌ها و…

در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد، دانشجویان چند دانشگاه ایران اعلام …