زنان معترض در ایران صحنه های فوق العاده ای را خلق کرده اند

یکی از روزنامه های سوئد مطلبی از سوسن صابری درباره اعتراضات اخیر در ایران و مبارزات زنان شجاع علیه حجاب اجباری و رژیم ضد زن جمهوری اسلامی را درج کرده است و از دولت سوئد خواسته استکه روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کند. لینک مطلب از اینجا

اینرا هم بخوانید

گزارش از آکسیونها برای آزادی چهار پیشمرگ بازداشتی که در استکهلم، فرانکفورت و ونکوور کانادا برگزار شد

گزارشی از یک هفته کارزار برای آزادی ۴ پیشمرگ زندانیدر تاریخ سوم مرداد ماه سه …