پیش بسوی اعتصاب عمومی!

جنبش کوبنده ای که آغاز شده است میتواند و باید تا پیروزی نهائی، تا بزیر کشیدن حکومت تبهکار جمهری اسلامی، به پیش برود و به فرجام برسد. اما تنها تظاهرات و شورشهای شهری کافی نیست.

این بار نباید اجازه بدهیم جانیان حاکم با سرکوب تظاهرات خیابانی خیزش ما را متوقف کنند. میتوانیم و باید خیزش جاری را با اعتصابات کارگران و کارکنان تقویت کنیم. زمان دست کشیدن از کار و بپاکردن اعتصابها فرا رسیده است. میتوان با اعتصاب معلمان و دانشجویان، با اعتصاب در بخشهای کلیدی اقتصادی مثل صنعت نفت و پتروشیمی و بخشهای خدماتی مثل مترو و اتوبوسرانی و راه آهن و حمل و نقل، توان سرکوب را از جانیان حاکم گرفت و حکومت را فلج کرد.

اعتصابات میتواند علیه آنچه آتش خشم مردم را شعله ور کرده و به تظاهراتهای خیابانی شکل داده است، یعنی علیه حجاب اجباری و در پاسخ به ستم و تبعیض و تحقیر و جنایت حکومت علیه زنان شکل بگیرد.

امروز زنان شجاع در تظاهراتهای خیابانی حجابها را بر میدارند، به آتش میکشند و یا مانند پرچم پیروزی در هوا می چرخانند. اعتصاب حول خواستهائی نظیر لغو حجاب اجباری، انحلال گشت ارشاد، جمع کردن نیروهای سرکوبگر از خیابانها، و آزادی دستگیر شدکان تظاهراتهای اخیر و همه زندانیان سیاسی، بهترین و موثرترین شیوه تقویت و تداوم مبارزات خیابانی زنان و مردان شجاع است که با شعار زن زندگی آزادی و جمهوری اسلامی نمیخواهیم به خیابانها آمده اند. این بهترین راه بزرگداشت مهسا و دادخواهی قتل او است.

جمهوری اسلامی به روال همیشه قصد دارد با سرکوب و حمله اوباش مسلح اش به صفوف تطاهرات، جنبش ما را به عقب براند و متوقف کند. گسترش اعتصابات جبهه تازه ای در برابر حکومت باز میکند که اوباش سرکوبگرش قادر به متوقف کردن آن نیستند.

با شکل گرفتن اعتصابات نیروهای سرکوبگر در جبهه نبرد خیابانی نیز بمراتب ضعیف تر خواهند شد. گسترش اعتصابات و شکل گرفتن اعتصاب عمومی موثرترین و ممکن ترین راه خنثی کردن سیاستهای سرکوبگرانه حکومت و فلج کردن کل ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی است.

این وظیفه مبرم ما نهادها و فعالین دست اندرکار جنبش کارگری، جنبش رهائی زن، جنبش دانشجوئی، جنبش معلمان، جنبش دادخواهی، و دیگر جنبشهای اعتراضی است که با تدارک و سازماندهی و فراخوان اعتصاب نه تنها توان سرکوب خیزشهای خیابانی را از جانیان حاکم سلب کنیم، بلکه حکومت را از هر سو تحت فشار قرار داده و به زانو در آوریم.

هدف اعلام شده ما، همانطور که در خیابانها فریاد میزنیم، سرنگونی جمهوری اسلامی است و اعتصاب عمومی یک ابزار موثر ما برای رسیدن به این هدف است. با برپائی اعتصابات صف تطاهرات توده ای را تقویت و گسترده تر کنیم و متحد و همبسته تا سرنگونی جمهوری اسلامی به پیش برویم.

سرنگون باید حکومت ضد زن جمهوری اسلامی!
زنده باد انقلاب!

حزب کمونیست کارگری ایران
١ مهرماه ١٤٠١، ٢٣ سپتامبر ٢٠٢٢

اینرا هم بخوانید

فراخوان اعتصاب سراسری دانشجویان در اعتراض به بازداشت‌ها و…

در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد، دانشجویان چند دانشگاه ایران اعلام …