پخش زنده: شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱، اعتراضات سراسری در پی قتل حکومتی مهسا امینی

اینرا هم بخوانید

گفت و گو: فراخوان به اعتصاب سراسری در حمایت از مردم کردستان، مصاحبه با ابراهیم علیزاده و حمید تقوایی