گزارش تلویزیون کانال جدید از تظاهرات مخالفین رژیم اسلامی در تورنتو- میدان مل لستمن با خواست سرنگونی رژیم

یکشنبه 24 سپتامبر 2022

اینرا هم بخوانید

چله ی پرستوهای ایران- خاطره محرم نژاداصل

با درگذشت مهسا امینی، صدای اعتراض مردم ایران رسا تر از همیشه به گوش می …