«ای مزدور بیگانه با خویش»- شمی صلواتی

«ای مزدور بیگانه با خویش»
ما مردمان این دیار!
زخمهای چرکین بر تن داریم-
با خاطرات تلخ رنجها….

سالهاست تفنگ به دست،  
با ما مردم، تو می جنگید!

ای بیگانه با خویش
که وقت باز گشت
به خویشتن خویش است

تفنگت را زمین بگذار، 
آنوقت ما مردم تو را
بدور از گذشته‌ی پر از خطا و بی رحمی،
آزاده خواهند خواند!

بیا و – بگذار،  امروز تا کسي باشید
رها از شرمساری
رهای از سرشکستگی
رها از جهل
رها از جانی بودن
مطمئنم کسی خواهید شد
بدور از کابوس مرگ
رها از خودخواهی و خطا
مست آرامش
تصور کن رویای زندگی را
که بدور از ترس
باعبور از هر کوچه در اوج غرور
جواب سلامت را از مردم خواهيد گرفت

[این پیام آخرین است 
تا دیر نشده
تفنگت را زمین بگذار
قبل از اینکه دیر شده باشد.

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲میلادی  “شمی صلواتی”

#شمی_صلواتی

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: نوروز

*سروده نوروزی امسال منپر از بی قراری و دلتنگی ستقبل از اینکه دلی را بیازارد …