در چهاردهمین روز اعتراضات ضد حکومتی، پنجشنبه ۷ مهر تظاهرات های مردم ادامه دارد. فیلمهایی از شهرهای مشهد،قم، رشت و سنندج و…

در چهاردهمین روز از آغاز اعتراضات ضد حکومتی، پنجشنبه ۷ مهر۱۴۰۱ تظاهرات های مردم ادامه دارد. مشهد،قم، رشت و سنندج و….

فیلمهای بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

قم

تهران پارک ری

سنندج

مشهد

اینرا هم بخوانید

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۱۷۹: تداوم اعتراضات در هفتاد و هفتمین روز انقلاب

اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز دهم آذر مراسم چهلمین روز قتل رامین فاتحی …