ادامه خیزش های مردمی؛ اهواز،زنان حجاب از سر برداشتند.اعتراضات در کرمان،مشهد و اردبیل

زنان اهوازی روز جمعه ۸ مهر حجاب این طوق بردگی را از سر برداشته و در هوا میچرخانند. این پرچم رهایی است همانطور که شعار زن زندگی آزادی به شعار رهایی تبدیل شده است.اهواز شروع قوی تری برای اوجگیری اعتراضات در شهرهای جنوب کشور است. و اعتصاب سراسری شنبه در شهرهای کردستان باروت تازه ای به خیزش سراسری خواهد بود.آزادی زن معیار آزادی هر جامعه ای است. زن و مرد یک هدف دارند آزادی و برابری، رهایی از هر تبعیض و نابرابری، رفاه و خوشبختی و کلید همه اینها رهایی از حکومت اسلامی است. فیلم

کرمان

اردبیل

مشهد

اهواز

اینرا هم بخوانید

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۱۷۹: تداوم اعتراضات در هفتاد و هفتمین روز انقلاب

اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز دهم آذر مراسم چهلمین روز قتل رامین فاتحی …