رویدادها: فراخوان شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ به اعتصاب عمومی در کردستان

اینرا هم بخوانید

همراه: درباره اعدامهای اخیر و درماندگی حکومت از خیزش مردم