مهسا امینی؛ ایرانیان برای تجمع در بیش از ۱۵۰ شهر جهان آماده می‌شوند

BBC

اینرا هم بخوانید

کردستان علیه رژیم اسلامی