اعتصابات سراسری در دانشگاهها ادامه دارد. اعتراضات ضد حکومتی وارد سومین هفته شد.دانش آموزان هم آمدند

بیش از 110 دانشگاه وارد اعتصاب شده اند. تجمعات، راهپیمایی ها و تظاهرات های دانشجویان روز یکشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ نیز ادامه داشت. در اصفهان در منطقه شاپور جدید اعتصاب شروع شده است. در سایر شهرها هم تجمعات ضد حکومتکی در حال برگزاری است. فیلمهایی از اعترضات امروز

https://t.me/wpi_hkki

کرج پیوستن دانش آموزان به اعتراضات یکشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱

کرمانشاه

فردوسی مشهد

سنندج

زنجان

متروی تهران

نجف آباد اصفهان

اعتراض دانش آموزان

اینرا هم بخوانید

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۱۷۹: تداوم اعتراضات در هفتاد و هفتمین روز انقلاب

اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز دهم آذر مراسم چهلمین روز قتل رامین فاتحی …