اعتصاب کارگران پروژه‌ای پتروشیمی در عسلویه. کارگران شعار می دهند. امسال سال خونه سید علی سرنگونه

صبح دوشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱،
کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه از ساعت اولیه صبح و قبل از شروع کار دست به تجمع و سردادن شعار زدند فیلمها.https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

افزایش فشار رژیم بر خانواد مجید کاظمی معترض اعدام شده

محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، از متهمان پرونده «خانه اصفهان» که اعدام شد، در توئیتی …