قانون و نظام طبقاتی نابرابر و تبعیض سرمایه داری در بازار کار و خانواده- مریم فرهادی

بااین که طبق آمار دولتی بیش از ۱۲درصد از سرپرستی خانوارهای ایرانی به عهده زنان است . این وسعت از جنسیت زدگی در بازار کار ضد زن عمل می کند و در اصل مانع ورود زنان به بسیاری از محل های کاری و موقعیت های اجتماعی می شود .
یک منشاء نرخ بیکاری بالاتر در زنان عدم وجود مراکز نگهداری فرزندان ،مرخصی زایمان ،دستمزدهای کم و فشار اخلاقی‌ات عقب مانده و و وجود قانون برای مخالفت همسران در خانواده و جامعه است .
در محیط های اسفناک کاری ، با ساعت کاری زیاد و عدم رعایت بهداشت و عدم وجود امنیت کاری بسیاری از زنان دچار ناراحتی های جسمی و روحی می شوند که در طول عمر کوتاهشان همراه آنان می ماند .
وضعیت بیمه زنان در این مشاغل نامعلوم است که این تاثیر مستقیم در دوران بازنشستگی آن ها دارد .
زنان کارگر در ایران هنوز مسئولیت امور خانه را به طور کامل بر عهده دارند در کنار کار موظف به ارائه خدماتی مانندنظافت ،آشپزی،فرزندان هستند گسترش فقر و گرسنگی در دهه ی اخیر راه را برای رشد تن فروشی به عنوان یک حرفه نموده است .
زنان تن فروش که عمدتا از خانواده های کارگران و محرومین هستند از تن فروشی به عنوان یک اجبار برای تامین مخارج خود و خانواده یاد می‌کنند.
بسیاری از زنان و دختران در دام باندهای قاچاق میافتند و به عنوان بردگان جنسی به کشور های همسایه فروخته می شوند .تن فروشان در ایران به دلیل قوانین حاکم مذهبی هیچگونه حقوقی ندارند .تحقیر جنسی ازدواج های زوری عدم دسترسی به آموزش و تجاوز جنسی قوانین اسلامی باعث عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی چه در خانه پدری و چه در هنگام ازدواج می شود .تلاش زنان در جامعه برای تغییر و رفع نابرابری هاو تبعیض های ناشی از بر سرکار آمدن این نظام سال هاست که ادامه دارد .
زنان بخش بزرگی از توده وسیع طبقه کارگری در درجات مختلف هستند ولی جزوء محروم ترین طبقه کارگری در کشور هستند .
قانون و نظام طبقاتی نابرابر و تبعیض سرمایه داری در بازار کار و خانواده و مناسبات اجتماعی همراه زنان حضور دارد . طبقه سودجوی بازار کار سعی دارد زنان را به عنوان نیروی کار با هزینه کمترو کار بیشتر به سر کار آورند تا اگر نیاز سرمایه ایجاب کرد زنان را در موقعیت کاری بیشتر قرار دهند و اگر وضعیت اقتصادی خراب شود اول زنان را به خانه می فرستند . ظلم و ستم بر حقوق مالی زنان در جامعه سرمایه داری ستمی مضاعف است زنان هم به عنوان کارگر و هم به عنوان جنس فرودست در جامعه مرد سالار تحت ظلم قرار دارند .
از شرایط نابرابر زنان در محیط های کارو حقوق پایین تر در مقابل کارمشابه و گاه بیش تر گرفته تا مشکلات ورود به بازار زنان در محیط های کار و حقوق پایین تر در مقابل کار مشابه و گاه بیشتر گرفته تا مشکلات ورود به بازار کار به دلیل اخلاقیات و قوانین و سنت های مرد سالارانه زنان را به عنوان کارگر حتی در موقعیت بدتری نسبت به بقیه هم طبقهایشان قرار می دهند .
یکی از ویژگی های جامعه سرمایه داری زنانه-مردانه کردن کار است . این تقسیم بندی جنسی در بازار کار ایران دارای ویژگی های خود است . در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اپارتاید جنسی است . خیلی هدفمند بسیاری از کارها به اسم قانون و شرع برای زنان ممنوع است .
یک پیش شرط تغییر و بهبود در وضعیت زنان فروریختن دیوارهای جنسیت زدگی و مبارزه بر علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی است . با وجود موانع جدی بر سر راه رشد فعالان در جامعه حقوق زنان جنبش آزادی و برابری زن و مرد به عنوان یک فاکتور اساسی برای تغییرات بنیادی است و دیگر کسی نمی تواند وجودش را انکار کند و امید است این جنبش ها فعالیت ها روزی به برابری حقوق مالی و اعتباری زنان و مردان سرزمینم در عرصه کار بیانجامد.

اینرا هم بخوانید

چله ی پرستوهای ایران- خاطره محرم نژاداصل

با درگذشت مهسا امینی، صدای اعتراض مردم ایران رسا تر از همیشه به گوش می …