در دفاع از حق اعتراض عریان! حمله ناموس پرستان ضد زن به مریم نمازی محکوم است!

اعتراض عریان مریم نمازی، چهره شناخته شده مبارزه علیه اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی، مثل همیشه مرتجعین ناموس پرست ضد زن را نگران کرده است و به تحریکات سخیفی علیه او دست زده اند.
به عربده کشهای ناموس پرستانه و ارتجاعی علیه مریم نمازی به “جرم” اعتراض عریان علیه حکومت اسلامی باید گفت که برای این رفتار مضحکتان زمان بدی انتخابت کرده اید. جمهوری اسلامی و مردسالاران عمامه دار و بی عمامه اش در مقابل جنبش عظیم و انقلابی با پیشگامی زنان و با شعار “زن، زندگی، آزادی” در حال خرد شدن هستند. انقلاب مردم مصمم است به حیات جمهوری اسلامی نقطه پایان بگذارد و با ویران شدن نظام ضد زن اسلامی بساط ناموس پرستی از هر نوعش را جارو کند.
تقلاهای عقب مانده و ناموس پرستانه شما مرتجعین ضد زن علیه اعتراض عریان آب در هاون کوبیدن است. بهتر است سرتان را پایین بیاندازید و منتظر پیروزی انقلاب پرشکوه مردم جسور باشید که میرود حکومت اسلامی را با قوانین شریعتش به زباله دان روانه کند، بساط آپارتاید جنسیتی و هرنوع تبیعیض و نابرابری را جمع کند و بر ویرانه های یک حکومت سراپا تبعیض اسلامی، یک جامعه انسانی مستقر کند.

جمهوری اسلامی نابود باید گردد!

زن زندگی آزادی

MahsaSolidarity#

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۱۲ اکتبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان کشوری در سنندج و کرمانشاه

روز ۱۱ مهر بازنشستگان کشوری شامل بازنشستگان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته همچون سه شنبه …