درس از تاریخ وانقلابات گذشته- این انقلاب نبایست مثل انقلابات مشروطه ؛۵۷ و انقلابات بهار عربی ملاخور بشود- مجید آذری

در انقلاب مشروطه و با آن امکانات بسیار محدود تاریخی و فرهنگی؛ میلیونها مردم بر علیه حکومت قاجار بپا خاستند وحتی در مقطعی قدرت سیاسی را در طهران بدست گرفتند و فضل الله نوری- این خمینی ۱۲۰ سال قبل را با محاکمه ودادگاه انقلابی در میدان توپخانه بدار آویختند. اما بخاطر ضعف تشکل وسازماندهی وفقدان یک حزب انقلابی ورهبری کننده واحد؛ این انقلاب در نهایت بشکست انجامید .
بالاخره بعد از شکست انقلاب؛ رضا خان که مزدور قذاق روس بود و فرمانده و قصاب انقلابیون و در محاصره و کشتار مردم انقلابی در تبریز دست داشت را با سلام وصلوات رهبر بلامنازع کشور ایران کردند وتمام اختیارات این مملکت را بدست این مزدور فاشیست بیسواد سپردند که سرنوشت این مردم وجامعه را بدست بگیرد. جامعه را به قهقرا وجنایت کشاندند.


همین جامعه یک بار دیگر در ۵۷ بخاطر دیکتاتوری و جنایات حکومت فاشیستی پهلوی برای سرنگونی حکومت رضا خانی بر خاستند وبا انقلاب در خیابان طومار ۲۵۰۰ سال جنایات پادشاهان و ادمکشان تاریخ را به گورستان تاریخ فرستادند.اما از انجا که این انقلاب وجنبش انقلابی فاقد حزب وتشکل و سازمان و اهداف وتئوری انقلابی بود همان فضل الله نوری وحتی مرتجع تر از او را-خمینی بعد از ۷۰ سال خودشان با سلام وصلوات به حکومت رساندند و سرنوشت خود وجامعه را بدست این جلاد اسلامی سپردند که ۷۰ سال قبل انقلابیون در میدان توپخانه اعدامش کردند.
امروز یک انقلاب دیگری در دستور کار انقلابیون در خیابانها است. این دوران تاریخ ساز و بینظیر است. مردم در حال سرنگونی حکومت اسلامی و بستن طومار اسلام وحکومت اسلامی ۱۴۰۰ سال در منطقه و ایران هستند. زنانی در راس این جنبش هستند که فقط وجودشان در این جنبش نشان از ضد اسلامی بودن این جنبش است. نشانی از آزادی وبرابری برای همه مردم در ایران وخاورمیانه وهمه جهان است.


اما این انقلاب اگر نتواند حول یک حزب انقلابی که اهدافش آزادی وبرابری در جامعه است متحد شود مثل همه انقلابات دیگر حتما میتواند ملاخور بشود. امروز مردم بپا خاسته در ایران ؛امروز زنان مخالف اسلام وحکومت اسلامی ؛امروز مردمی که برای آزادی وبرابری به انقلاب روی آورده اند باید بدانند تنها راه پیروزی و رسیدن به جامعه آزاد وبرابر در گرو انتخاب حزب و جریان انقلابی است که بیش از ۴۰ سال مردم را برای سرنگونی حکومت اسلامی در خیابانها فرامیخوانده و نوید میداد. حزبی که خواهان جامعه ای آزاد وبرابر و سرنگونی حکومت اسلامی را به چنین جامعه ای متصل میکند.
اگر مردم انقلابی نخواهند گذشته جنایت و دیکتاتوری را تکرار کنند باید برای سرنگونی و رسیدن به جامعه آزاد وبرابر حزب کمونیست کارگری را بعنوان رهبری و سازمانده انقلاب وجامعه آزاد وبرابر انتخاب بکنند. این تنها راه سرنگونی حکومت اسلامی ورسیدن به جامعه آزاد وبرابر است.

اینرا هم بخوانید

گزارشی از یک قتل- قربانیان گمنام معدن مرگبار- مهران معدن کار

کارگر کمونیست ۷۹۷روزنامه هم میهن در گزارشی از جزئیات مرگ ۶ کارگر در معدن مرگبار …