مینا احدی: میتینگ اعتراضی مقابل بزرگترین مسجد آلمان در شهر کلن

مینا احدی: در مقابل بزرگترین مسجد بنام Domplatte در شهر کلن آلمان که برای اولین بار اذان پخش میکرد ما میتینگ اعتراضی برگزار کردیم. تمام شبکه های خبری مهم آلمان و اطریش در محل حضور داشتند و گزارش تهیه کردند.

تعدادی از فعالین حقوق زنان اعتراض عریان کردند و مریم نمازی چهره سرشناس مدافع حقوق انسانی هم در این آکسیون اعتراضی شرکت داشت. همینجا از سازمان جردانو برونو که از ما حمایت کردند، تشکر میکنم.

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …