کنفدراسیون سندیکاهای کارگری نروژ خواهان توقف سرکوب معترضان در ایران شد

کنفدراسیون سندیکاهای کارگری نروژ در نامه‌ای به علی خامنه‌ای با محکوم کردن کشتار و سرکوب معترضان در ایران، خواهان توقف سرکوب شده است. این کنفدراسیون نماینده بیش از ۹۷۰ هزار کارگر در نروژ است.

اینرا هم بخوانید

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر.”تا حقمون نگیریم دوشنبه ها همینه” امروز دهم …