گردهمایی در حمایت از انقلاب مردم ایران درکپنهاگ و در تورنتو شنبه 15 اکتبر

اینرا هم بخوانید

دومین جلسه دادگاه محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی برگزار شد

دومین جلسه دادگاه محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه …