جمهوری اسلامی را امسال به نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت راه ندادند

مسئولین نمایشگاه میدانستند که غرفه کتاب جمهوری اسلامی را بر سرشان خراب میکنیم. به آنها گفته اند نمیتوانیم امنیت تان را تامین کنیم. یه گوشه ای دور از انظار به آنها داده اند و در واقع با خفت و خواری آنها را راه نداده اند.

سالهای طولانی است که غرفه کتاب جمهوری اسلامی به محل افشای جمهوری اسلامی توسط فعالین حزب کمونیست کارگری تبدیل شده بود. مسئولین نمایشگاه تردیدی نداشتند که امسال عکس العمل علیه غرفه جمهوری اسلامی از سالهای قبل به مراتب تندتر خواهد بود و حتی یک ساعت هم دوام نخواهند آورد.

انقلاب ایران دولت آلمان و سایر دول غربی را وادار میکند که کل مناسباتشان را با جمهوری اسلامی قطع کنند،‌ سفارتهایش را ببندند و کلا آنرا بایکوت کنند. ایرانیان مقیم خارج نقش مهمی در عملی کردن این خواست بحق مردم ایران میتوانند ایفا کنند.

اینرا هم بخوانید

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر.”تا حقمون نگیریم دوشنبه ها همینه” امروز دهم …