شجاعت دانش آموزان ایرانی در اعتراضات واقعاً تحسین برانگیز است- فردین فرهادی

آنها خواستار حق تصمیم گیری درباره ی سرنوشت و آینده ی خود هستند.
خشم سراپای مردم کشوررا در بر گرفته است و شعار های رئیسی برو گمشو توپ تانک فشفشه اخوند باید گم بشه و…را سر دادند.
کفتارهای کثیف ودرنده خو نظام مردم بی گناه را در تمام اغشار جامعه پیر،جوان ،زن و مرد به مشت و لگد میگیرند ‌و حتی به زن باردار هم رحم نمیکنند تا شاید راه نجاتی برای خودشان پیدا کنند زیرا روز فنا شدن خود را نزدیک‌ میبینند اما با هرخونی که بر زمین ریخته میشود جوانه ای تازه می روید وعطش آزادی خواهی جوانان را بیشتر میکند.
روزی میرسد که مردم نقاب تزیور و دروغگویی را از چهره جمهوری اسلامی برمیدارند و قدرت و شکوه جعلی امپراطوری این کفتارها که از خون مردم برای خود ساخته اند را به نابودی می کشانند.
سقوط دیکتاتور نزدیک است به زودی پرنده ی آزادی در اسمان های ایران نوید بخش زندگی آزاد و رهایی از هرچه ستم و ظلم است را می دهد .
میبینیم آن روزی را که درخت ریشه زده در خون جوانان وطن میوه ی آزادی میدهد و ان روز همه ی مردم ایران (کارگران بازنشستگان معلمان دانشجویان و …) طمع‌خوش آن را با جان خود خواهند چشید.

اینرا هم بخوانید

یک سال از قتل مهسا (ژینا)امینی گذشت «انقلابی که مرزها را در هم شکست»: شمی صلواتی

یک سال از انقلاب زن، زندگی،آزادی گذشتیک سال از سرآغاز دور تازه‌ی از اعتراضات که …