حمید تقوائی: فراخوان به همه احزاب و سازمانها و تشکلها و چهره های فعال در انقلاب جاری

 جمهوری اسلامی رو به سقوط است. با سرنگونی حکومت دوره گذار به نظام بعدی، دوره ای که مردم باید بتوانند آزادانه و آگاهانه نظام آتی را انتخاب کنند، آغاز میشود. احزاب و سازمانهای اپوزیسیون، تشکلها و فعالین  سیاسی و مدنی، و چهره ها و تشکلهای فعال در انقلاب جاری، متناسب با پایگاه و نفوذ اجتماعی و فعالیتشان در روند انقلاب، در شکل دادن به شرایط سیاسی دوره گذار نقش خواهند داشت. ازینرو متعهد شدن طیف هرچه وسیعتری از احزاب و فعالین به آزادی های سیاسی و مدنی گام مهمی در جهت ایجاد یک فضای آزاد سیاسی برای دخالت توده های وسیع مردم در تعیین نظام آتی خواهد بود. این امر همچنین از هم اکنون نقش مهمی در ارتقای توقعات و انتظارات توده مردم از آزادیهای سیاسی و مدنی، و امید و اتکای آنان به نیروهای فعال و پیشرو در انقلاب ایفا خواهد کرد.

میثاق زیر به این منظور نوشته شده است. امیدوارم طیف هرچه وسیعتری از احزاب و سازمانها و فعالین سیاسی و صنفی و مدنی به آن بپیوندند.

حمید تقوائی

٢١ آبان ١٤٠١، ١٢ نوامبر ٢٠٢٢

میثاق پایبندی به آزادی احزاب و فعالیت سیاسی

ما احزاب و تشکلها و چهره های فعال در انقلاب جاری در داخل و خارج کشور خود را به موازین و اصول فعالیت سیاسی و مدنی و صنفی آزادانه و دموکراتیک متعهد میدانیم و اعلام میکنیم که برای تضمین این آزادیها بلافاصله بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری در اشکالی دیگر، و بمنظور ایجاد شرایطی که مردم بتوانند نظام آتی مطلوب خود را آزادانه و آگاهانه انتخاب کنند اقدامات زیر باید فورا عملی بشود:  

١- آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و ممنوعیت ایجاد هر نوع محدودیتی بر انتقاد و اعتراض و  فعالیت سیاسی

٢- پیگرد و محاکمه همه آمرین و عاملین جنایات حکومتی در انقلاب جاری و از بدو بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی. 

٣- ممنوعیت مجازات اعدام 

٤- انحلال کلیه نیروها و نهادهای سرکوب و جاسوسی علیه مردم 

٥- تامین آزادی بی قید و شرط تظاهرات و اعتراض و اعتصاب                                                               

٦- تامین آزادی بی قید و شرط فعالیت سیاسی برای همه احزاب و تشکلهای سیاسی. تضمین آزادی تشکیل حزب و سازمان سیاسی  

٧- برسمیت شناسی حق تشکیل انواع سازمانهای صنفی و مدنی، اتحادیه ها و شوراهای مستقل از دولت برای کارگران، معلمان، دانشجویان و دانش‌ آموزان، کارکنان ادارات و بطور کلی همه مردم 

٨- تامین آزادی بی قید و شرط بیان و اندیشه، آزادی رسانه ها، و آزادی استفاده از مدیای اجتماعی    

این موازین و اقدامات حداقل لازم برای ایجاد فضای سیاسی مساعد در جهت استقرار نظامی است  که واقعا بتواند خواستها و آرمانهای انقلابی مردم را نمایندگی و متحقق کند. 

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …