رویدادها: تصمیم پارلمان اروپا مبنی بر قطع ارتباط با جمهوری اسلامی

اینرا هم بخوانید

پاسخ: جمعه خونین زاهدان جنایت مرگبار حکومت