اعتصاب عمومی یکپارچه‌ی کسبه و مغازه‌داران در اکثر شهرهای استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه

پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱:اعتصاب عمومی یکپارچه‌ی کسبه و مغازه‌داران در اکثر شهرهای استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه.سنندج؛ جوانرود، ارومیه، پیرانشهر؛ مشهد،نقده؛ روانسر و…..فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/wpi_hkki

سرپل ذهاب

نقده

سنندج

ارومیه

پیرانسهر

اینرا هم بخوانید

مجازات «تغییر محل تحصیل»از بیشترین احکام کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان بود

گزارش «شبکه شرق» از مجازات «تغییر محل تحصیل» که پس از حوادث ۱۴۰۱ یکی از …