پنجشنبه سوم آذر، آغاز تجمعات شبانه در شهرهای تهران،اصفهان، کرج،همدان، کرمانشاه، ارومیه و…. فیلم

پنجشنبه سوم آذر، آغاز تجمعات شبانه در شهرهای تهران،اصفهان، کرج؛همدان، کرمانشاه، ارومیه و…. فیلمهای بیشتر از اینجا.https://t.me/wpi_hkki

تهران تجریش

اصفهان

همدان

تهران

اینرا هم بخوانید

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر.”تا حقمون نگیریم دوشنبه ها همینه” امروز دهم …