گزارش تلویزیون کانال جدید از تظاهرات مخالفین رژیم در تورنتو میدان مل لستمن شنبه 26 نوامبر

اینرا هم بخوانید

سالگرد «جمعه خونین زاهدان»؛ آغاز تظاهراتهای شبانه در چندین شهر

اعتراضات شبانه همزمان با سالگرد جمعه خونین زاهدان در چندین شهر سیستان و بلوچستان امشب …