ایسکرا: ملزومات پیروزی انقلاب

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی،موضوع برنامه: 🔺فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: …