ایسکرا: اجلاس ژنو و اعتصاب عمومی

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: حضور رئیسی قاتل در مجمع عمومی سازمان ملل ننگ بشریت است