گفتگو با حمید تقوایی در مورد تاثیر باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی در روند انقلاب جاری

اینرا هم بخوانید

همراه: درباره اعدامهای اخیر و درماندگی حکومت از خیزش مردم