پخش زنده: جشن و پایکوبی مردم ایران در پی حذف تیم جمهوری اسلامی از جام جهانی

اینرا هم بخوانید

همراه: درباره اعدامهای اخیر و درماندگی حکومت از خیزش مردم