تورنتو: گزارش تلویزیون کانال جدید از رژه کامیون داران و ماشین ها در حمایت از اعتصابات و انقلاب در ایران

گوشه هایی از رژه کامیون داران و ماشین ها در تورنتو در همبستگی با اعتصاب ها در ایران

به همت مهرزاد زارعی و دیگر کامیون داران در تورنتو

با شرکت افراد مستقل  و احزاب و جریانات مختلف سیاسی

بیش از 250 کامیون و 400 ماشین و بیش از 60 کیلومتر رانندگی

زنده باد انقلاب مردم ایران

اینرا هم بخوانید

دومین جلسه دادگاه محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی برگزار شد

دومین جلسه دادگاه محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه …