جمهوری اسلامی امروز چهار نفر را به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام کرد

جمهوری اسلامی امروز چهار نفر را به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام کرد. میزان مرکز رسانه قوه قضاییه رژیم اعلام کرد،حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی در ارتباط با «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل و «آدم‌ربایی» به اعدام محاکمه شده بودند.

اینرا هم بخوانید

اتحادیه اروپا شرایط برای پذیرش پناهجو را سختر میکند.افزایش اخراج و…

وزرای کشور اتحادیه اروپا با طرحی در مورد بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و پناهجویی این …