جمهوری اسلامی امروز چهار نفر را به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام کرد

جمهوری اسلامی امروز چهار نفر را به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام کرد. میزان مرکز رسانه قوه قضاییه رژیم اعلام کرد،حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی در ارتباط با «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل و «آدم‌ربایی» به اعدام محاکمه شده بودند.

اینرا هم بخوانید

سیزده زندانی سیاسی منتقل شده به زندان قزلحصار، «تماس و ملاقات ممنوع» شدند

هرانا:سیزده زندانی سیاسی منتقل شده به زندان قزلحصار، «تماس و ملاقات ممنوع» شدند.روز دوشنبه ۳ …